quinta-feira, 3 de fevereiro de 2011

Reuniaun Konaba Violensia Domestik no Proteksaun ba Labarik

Komunidadi Timor organiza reuniaun ho familia sira iha Peterborough hodi koalia konaba Violensia Domestik no Proteksaun ba Labarik.
Reuniaun sei halo iha Igreja St. Peter and the All Soul's nia salaun, loron domingo (6/02) komesa 7 kalan.

Tuir rejistu nebe komunidadi iha, hateten katak oras ne'e iha labarik 33 hosi familia 21 maka hela iha Peterborough.
Tinan-tinan moris labarik Timor oan iha sidadi Peterborough. Iha 2010 moris labarik nain 6.

1 comentário:

  1. Diak,maka Atan Oan sira hakat ba hola fatin iha SORUMUTU MALU NE'E.abrasu,A.Lobato

    ResponderEliminar