quinta-feira, 1 de janeiro de 2015

Padre Nelson Freitas no Padre Armindo Brito Selebra Missa Natal no Tinan Foun Hamutuk ho Komunidadi Timor iha PeterboroughPadre Nelson Freitas no padre Armindo Brito selebra missa Natal no missa Fim do Ano 2014 hamutuk ho Komunidadi Timoroan iha Peterborough. Duranti selebrasaun eukaristia nebe hetan entusiasmado hosi Timoroan sira iha Peterborough, padre Nelson no padre Armindo koalia konaba valor kristaun iha Timoroan sira nia moris.

Missa Natal halo iha loron 25/12 iha Igreja St. Peter and All Souls, diriji hosi padre Nelson Freitas akompanya hosi padre Armindo Brito. Missa Fim do Ano halo iha loron 31/12 iha Igreja St. Peter and All Souls, diriji hosi padre Armindo no akompanya hosi padre Nelson.

Duranti selebrasaun eukaristia rua ne'e, Komunidadi Timor iha Peterborough prepara acolitos, coro no grupo dansa tradisional hodi akompanya ofertorio.

Liu ema atus ida maka partisipa iha missa rua ne'e, balun mai hosi sidadi seluk. Misa rua ne'e hetan apoio hosi padre parokia Adam.

Komunidadi Timor iha Peterborough hamrik desde 2010 ho objektivus atu halibur Timoroan hotu nebe hela no servisu iha sidadi Peterborough, Wisbech no Thrapston. Desde 2010 to ohin loron, komunidadi Timor iha Peterborough organiza ona atividades oi-oin, komesa hosi desportivas, relijiosas, culturais no seluk-seluk tan.