domingo, 25 de maio de 2014

Timoroan Iha Peterborough Hamutuk Selebra Loron Independensia Nasional 2014


Loke Champanye no koa kek hosi membrus komunidadi, komisaun organizadora
 no konvidados sira hodi hahu'u festa Independensia hamutuk.

Pose foto hamutuk Timoroan iha PeterboroughChef tein Felix Chang (hamrik liman los kazaku mutin)

Komunidadi Timor iha Peterborough selebra hamutuk loron Restaurasaun Independensia Timor Leste iha loron Sabadu, 24 de Maio de 2014 iha South Grove Community Centre, Woodston.

Liu ema atus rua halibur hamutuk iha kalan nebe nakonu ho muzika no dansa Timor, Ai-han Timor, historia no retratu Timor. Selebrasaun hahu'u tuku 5 lokoraik to'o tuku 12 kalan. 

Marka prezensa iha selebrasaun ne'e polisia, Peterborough Forum, British Red Cross, Timoroan iha Northwich, Leds, Thrapston, Wisbech no fatin seluk tan.

Animasaun ba Labarik
Presidenti Komisaun Orgaizadora Iku Jeronimo
entrega premio no medalha ba labarik nebe manan halai taru

Labarik no aman halimar matrakilis hamutuk

Labarik sira halai taru

Iha loron Sabadu, 17 de Maio de 2014, iha Unity Hall, Parca, Komunidadi halo festa no animasaun ba labarik sira hodi halo programas: konta historia The Boy and The Crocodile, halai taru, lori berlindes halai, han taru masan, joga pingpong, matrakilis no seluk-seluk tan. Animasaun ne'e hahu tuku 4 lokoraik to'o tuku 8 kalan. Familia no labarik barak mak tuir festa no animasaun ida ne'e. 


Missa
Iha loron Domingo, 18 de Maio de 2014, komunidadi Timor halibur hamutuk iha selebrasaun eukaristika iha Igreja St. Peter and All Soul's hodi selebra loron restaurasaun Independensia Timor Leste nian.

Timoroan liu ema lima nulu maka halibur hamutuk iha Igreja laran hodi rona misa ho lian Portuguez hosi Padre Michael.

Komisaun Organizadora
Selebrasaun loron Restaurasaun Independensia tinan ida ne'e hetan apoio hosi Timoroan hotu iha Peterborough hodi kria komisaun organizadora nebe kompostu hosi Iku Jeronimo (presidenti) no Celina Santos (vice). Komisaun organizadora desidi halo programa oi-oin ba komunidadi no fan ticket hodi realiza festa no halo atividades oi-oin. 

Komunidadi Timor iha Peterborough
Atualmente, liu ema atus hat (400) Timoroan hela Peterborough. Inan-aman servisu iha fabrika, labarik kiik sira okupa sira ninia tempo iha eskola. Peterborough oferese fatin diak no harmonia ba Timoroan barak hodi moris no servisu. Hafoin independensia Timor nian iha 2002, Timoroan barak lao husik sira ninia rain, familia no amluk hotu hodi hahu'u buka oportunidadi foun iha moris.

Desde 28 de Februari de 2010 East Timorese Association of Peterborough ofisialmente hamrik iha Peterborough ho objektivo atu halibur Timoroan hotu, selebra eventus sosiais no culturais, promove gastronomia, dezenvolve desportus, selebra loron Independensia Nasional no atividades seluk2 tan. East Timorese Association of Peterborough hetan apoio hosi autoridadi lokal, Igreja no Komunidadi Organizasaun seluk iha Peterborough. Fim