quarta-feira, 25 de janeiro de 2012

One Community, One Voice


Komunidade Timor, Lithuania, Damas no Italia nebe halibur iha Igreja Parish Centre nia okos, ohin 25/01/12, halo halibur hamutuk ho polisia no membro governo iha Igreja Parish Centre nia salaun.

Iha halibur malun nia laran, komunidade hotu-hotu hato'o sira nia hanoin konaba sidadi Peterborough.

Komunidadi Timor reprezenta hosi Ana Rosa, Zito Araujo, Estanislau Ximenes no Celso Oliveira


segunda-feira, 23 de janeiro de 2012

Kontribuisaun Komunidadi Timoroan Duranti Tornamento Peterborough Internasional Liga, Jogo 7x7


Timor FC iha Peterborough ho ekipamentus 2 (mean no mutin) hanesan kontribuisaun hosi Timoroan balun iha Peterborough hodi partisipa iha tornamento Peterborough Internasional Liga, jogo 7x7


Ekipa football Timor iha Peterborough, Timor FC, partisipa iha tornamento Peterborough Internasional Liga nebe realiza iha Peterborough desde 27 de Novembro 2011, i, sei hotu iha fulan Marsu 2012. Joga 7x7 halibur ekipa 12 (nasaun no klube) nebe ejisti iha sidadi Peterborough, UK.

Joga domingo-domingo, komesa tuku 6 to'o 8 kalan. Kada jogo, ekipa Timor FC tenki selu 16 pounds. Osan hetan hosi kontribuisaun Timoroan balun nebe hela iha sidadi Peterborough.

Duranti ne'e Timoroan balun fo kontribuisaun voluntariamente. Lista hosi Timoroan nebe fo'o kontribuisaun voluntariamente (secara sukarela) duranti turnamento Peterborough Internasional Liga iha tinan 2011 tuir mai ne'e:

Zito Carvalho 36
Severino Carvalho 10
Charles Gomes 5
Pedrinho Carvalho 5
Luis Lopes 5
Antonio Soriano 10
Silva 5
Celso Oliveira 20
Estanislau Ximenes 10
Zito Araujo 10
Bernardino 5
Asau 5
Benfica 5
Antonio Becham 5

Total: 136 Pounds.

Gasta:
Rejistu Timor FC hodi tuir tornamentu: 25
Selu farda foun: 40
Selu joga dala hat: 64

Restu: 7

2012
Komesa tinan foun 2012, tornamento komesa fila fali iha dia 15/01. Kada jogo selu 16 pounds. Kontribuisaun voluntariamente (secara sukarela) tuir mai ne'e:

Zito Carvalho: 16
Celso Oliveira: 6
Severino: 5
Zito Araujo: 5

Total: 32 Pounds
Restu: 7

Osan 32 pounds hodi selu jogo 2 nebe liu ona, dia 15 no 22 de Janeiro.

Obrigado ba maluk sira hotu nia atensaun no kontribuisaun
Sirkula hela informasaun ne'e ba maluk sira seluk.

Celso Oliveira,
Membru komunidade

domingo, 22 de janeiro de 2012

Timor FC Hatais Ekipamentu Foun
Ekipa football Timor iha Peterborough partisipa iha turnamentu Peterborough Internasional Liga nebe halo domingo, 22/01, komesa tuku 6 to'o 8 kalan. Iha jogo 7x7, ekipa Timor joga ho Cairo United no AFF United, nebe hetan resultadu:
Timor FC 0-0 Cairo United
Timor FC 0-1AFF United

Iha jogo ne'e, ekipa Timor FC hatais ekipamentu foun nebe sosa hosi Indoensia.

domingo, 8 de janeiro de 2012

Reuniaun 7 de Janeiru: Direito Trabalhador no Preparasaun Festa 20 de Maio 2012

Membrus komunidadi no footbal hasoru malun iha dia 7 de Janeiru liu ba hodi koalia konaba saida maka halo ona iha 2011 no saida maka atu halo iha 2012.

Membrus komunidadi nebe marka prezensa maka: Ana Rosa, Estanislau Ximenes, Salvador Silva, Zito Araujo, Celso Oliveira. Hosi ekipa footbal marka prezensa Zito Carvalho no Severino Carvalho.

Marka mos prezensa Domingos Lobato hosi wisbech. Membrus sira seluk labele marka prezensa tamba razaun servisu.

Problemas no Direito Trabalhador
Iha reuniaun nia laran koalia konaba problemas nebe maka trabalhador sira hosi ajensia hasoru foin daudaun. Trabalhador Timor oan liu nain 10 maka sai hosi ajensia/servisu tamba tuir ajensia dehan katak sira hotu ona kontratu. Situasaun ne'e halo trabalhador sira preokupadu ho sira nia moris. Konaba problema ne'e komunidadi sei buka halo kontaktu ho entidades nebe maka bele fornese informasaun lolos hodi bele ajuda resolve problemas trabalhador sira nian.

Preparasaun 20 de Maio 2012
Iha reuniaun nia laran mos koalia konaba atu halo preparasaun ba selebra tinan 10 loron independensia Timor nian. Atividades nebe atu halo maka football, konsertu musik no expozisaun.

Objektivu hosi atividades desporto no kultura maka atu hametin unidade no kontribui ba harmonia i amizade iha komunidadi nia le'et.

Problemas Baku Malun
Iha reuniaun koalia mos konaba problemas baku malun nebe sempre mosu bebeik iha Timor nia le'et. Komunidadi husu atu iha tinan foun 2012, parti sira nebe maka sempre baku malun atu labele kontinua kria hahalok nebe la hatudu responsabilidadi, atu resolve problemas hanesan ema bo'ot no labele kontinua estraga imajem Timor nian iha Peterborough.

Agradesimento
Komunidadi fo agradese ba ekipa footbal (espesialmente treinador Demetrio) no koro (Mestre Cristovao da Costa) nebe duranti tinan 2011 hatudu dedikasaun, kontribuisaun, imajem diak, kria amizadi no harmonia iha komunidadi nia le'et. Hahalok hanesan ne'e maka presija kontinua atu dezenvolve iha komunidadi nia le'et.

Reuniaun hotu taka ho han hemu.

Celso Oliveira,
Membru komunidadi


domingo, 1 de janeiro de 2012

Tinan 2011 Moris Labarik Timor nain 9 Iha Peterborough, UK

Tinan-tinan labarik Timor moris iha Peterborough aumenta ba bebeik. Iha tinan 2010 moris labarik Timor nain 6. Maibe, iha Tinan 2011, labarik Timor moris iha Peterborough hamutuk nain 9.

Desde independensia Timor iha tinan 2002 to'o ohin loron Timor oan sira kontinua sai hosi Timor hodi buka servisu iha rai seluk. Peterborough hanesan sidade ida nebe oras ne'e daudaun halibur Timor oan barak. Labarik sira eskola i inan-aman servisu iha fabrika.

Celso Oliveira

Atividades 2011 no Lia Menon 2012

Atividades Balun 2011

Expozisaun produtus hosi Timor iha Peterborough Central Library.

Timor oan nain 3 hosi ekipa football Timor: Bendito, Nokky no Rosalino partisipa iha One Game, One Community iha Northampton.

Treinador Demetrio fo orientasaun ba jogador Fredi. Demetrio lori ekipa football Timor tuir kompetisaun Refugee week, Peterboorough International League no jogo amizade ho Poland no rai seluk-seluk tan.

Mestre Cristovao (Atlai) lori koro Timor ba kanta iha missa despedida Padre David iha Katedral Peterborough no mos iha missa komemora 20 anos massacre Santa Cruz no missa Natal 2011 iha Igreja St. Peter and All Soul's.

Baliza Amanu defende bola iha jogo 7x7 durante tournamentu Refugee Week 2011.
Ekipa Football Timor hetan Best Team 2011.


Lia Menon 2012

Tinan foun, buat hotu tenki ser foun. Komesa hosi ida-idak nia-an, hafoin ba familia, sociedade no nasaun.

Moris nudar trabalhador, nudar ema lao rai laos buat ida fasil. Objektivu nudar tarbalhador iha ema nia rain maka servisu hodi hadia ida-ida nia moris. Tamba neé maka ejiji responsabilidadi, sinceridade, respeitu e konsentrasaun.

Tinan 2011 liu ona. Liu ona ho buat nebe diak no la diak. Buat nebe diak buka halo diak liu tan. Buat nebe la diak soe tiha.

Agora, tinan 2012 hanesan tinan ida foun. Hateke ba oin, ba futuru, ba prosperidade, ba masa depan.

Hamutuk ita hadia ita nia komunidadi.

Nota: Hakarak hatene liu tan bele vizita Facebook East-Timor Association of Peterborough.

Celso Oliveira,
Membru Komunidadi