terça-feira, 25 de janeiro de 2011

OJE 2011 ba MNE aprova inkluindu loke konsuladu iha Manchester United

Ajuda ba hari'i Reprezentasaun RASD iha Dili no Selu reprezentasaun Guine-Bissau iha UN, New York
OJE 2011 aloka ba Ministerio Negocios Estranjeiros (MNE), ho montante US$18,420,000.00, ho tan aditamentu ne’ebe hetan aprovasaun husi Parlamentu Nasional (PN), aprovado.
Iha debate, MNE, Zacarias Albano da Costa, justifika ninia orcamento ho husu tan aditamentu sira ne’ebe apresenta liu husi propostas husi deputados sira tamba, razaun sira hanesan ”tamba Timor oan barak maka oras ne’e nudar trabaladores, servisu iha Englaterra, Irlanda do Norte, acordo ho UK. Ita nia populasaun hamutuk tuir Governo Englaterra por volta de 16 mill, numeros husi MNE por volta de 6-7 mil Timor oan”, defende Zacarias da Costa, MNE.
Iha OJE 2011 ba MNE, mos aloka mos verba hamutuk US$500,000.00 ba harii representasaun diplomatika ba RASD (Republika Arab Saharawi Demokratiku) iha Dili, tamba evoka ba principius solidariedade entre povos, ne’ebe hakerek mos iha Konstituisaun RDTL nian. Mos aloka osan ho montante US$100,000.00 ba selu representasaun Guine-Bissau nian iha Nova York, Nasoes Unidas. Tuir Zacarias Albano da Costa, ”Relacao ho Guine-Bissau, relacao solidariedade e freternidade. Ita uja sira nia meios iha tempo luta nian, agora ita mos iha dever moral hodi ajuda fali sira. Ho ajuda ida ne’e, Timor-Leste sei hetan beneficiu politika diplomatika iha forum internasionais sira”, defende Zacarias Albano da Costa, MNE.
OJE 2011 ba MNE, aloka mos ba servisu saude ba diplomatas sira no kontratasaun ba Staff lokais!
Fonte: Forum Haksesuk

1 comentário:

  1. GOOD NEWS,be nusa maka la tau iha London?tamba buat ne'e hau halo mensaun ba sira iha Governu neba iha kedas 2008.tamba Timor so iha deit Ambaixada 3 iha Zona Europeas, ida iha SANTA-SE ROMA-BRUSELLAS & PORTUGAL.iha tempo neba hau mos husu ba Governu se bele Sira tenki tau Konsuldu Timor nian iha Nasaun-2 nebe hola parte iha Komunidade Europea nian.tamba ita Timor Oan nebe maka hetan Dupla Nasionalidade i servisu iha teritorio Renho Unido nian Ema rihun 6 resin.dala ruma ita hakarak halo Viagem ba Nasaun sira hanesan Hungaria neba i Ema husu ita nia Sidadaun i se ita dehan ita Ema Portuguesa,sira la fiar i sira litik naruk la halimar. i ita ninia Volume konstribusaun ba Nasaun Timor mos maka'as tebes.Obrigado,A.Lobato

    ResponderEliminar