quinta-feira, 25 de agosto de 2011

Door to Door

Membrus komunidadi "Door to Door" hodi koalia ho komunidadi Timor oan hela iha Peterborough konaba importansi moris iha Komunidadi ida nia laran. Iha sorumotuk nebe bazeia ba espiritu unidadi, voluntariamente membru komunidadi halo hodi rona problemas, ideias, kritikas no seluk-seluk tan hosi komunidadi rasik.

Primeira faze hahu iha loron 02, 06, 07, 08, 11 no 12 de Agostu de 2011. Sei kontinua fali ho segunda faze (Setembru nia laran) ba komunidadi seluk nebe seidauk hetan vizita.

Duranti door to door, komunidadi hatudu hanoin no reaksaun positivu.
Motto Komunidadi nian maka: "Unidadi, Edukasaun, Integrasaun, Kapasita-an, Dalan ba Oin".

Celso Oliveira