domingo, 8 de janeiro de 2012

Reuniaun 7 de Janeiru: Direito Trabalhador no Preparasaun Festa 20 de Maio 2012

Membrus komunidadi no footbal hasoru malun iha dia 7 de Janeiru liu ba hodi koalia konaba saida maka halo ona iha 2011 no saida maka atu halo iha 2012.

Membrus komunidadi nebe marka prezensa maka: Ana Rosa, Estanislau Ximenes, Salvador Silva, Zito Araujo, Celso Oliveira. Hosi ekipa footbal marka prezensa Zito Carvalho no Severino Carvalho.

Marka mos prezensa Domingos Lobato hosi wisbech. Membrus sira seluk labele marka prezensa tamba razaun servisu.

Problemas no Direito Trabalhador
Iha reuniaun nia laran koalia konaba problemas nebe maka trabalhador sira hosi ajensia hasoru foin daudaun. Trabalhador Timor oan liu nain 10 maka sai hosi ajensia/servisu tamba tuir ajensia dehan katak sira hotu ona kontratu. Situasaun ne'e halo trabalhador sira preokupadu ho sira nia moris. Konaba problema ne'e komunidadi sei buka halo kontaktu ho entidades nebe maka bele fornese informasaun lolos hodi bele ajuda resolve problemas trabalhador sira nian.

Preparasaun 20 de Maio 2012
Iha reuniaun nia laran mos koalia konaba atu halo preparasaun ba selebra tinan 10 loron independensia Timor nian. Atividades nebe atu halo maka football, konsertu musik no expozisaun.

Objektivu hosi atividades desporto no kultura maka atu hametin unidade no kontribui ba harmonia i amizade iha komunidadi nia le'et.

Problemas Baku Malun
Iha reuniaun koalia mos konaba problemas baku malun nebe sempre mosu bebeik iha Timor nia le'et. Komunidadi husu atu iha tinan foun 2012, parti sira nebe maka sempre baku malun atu labele kontinua kria hahalok nebe la hatudu responsabilidadi, atu resolve problemas hanesan ema bo'ot no labele kontinua estraga imajem Timor nian iha Peterborough.

Agradesimento
Komunidadi fo agradese ba ekipa footbal (espesialmente treinador Demetrio) no koro (Mestre Cristovao da Costa) nebe duranti tinan 2011 hatudu dedikasaun, kontribuisaun, imajem diak, kria amizadi no harmonia iha komunidadi nia le'et. Hahalok hanesan ne'e maka presija kontinua atu dezenvolve iha komunidadi nia le'et.

Reuniaun hotu taka ho han hemu.

Celso Oliveira,
Membru komunidadi






Sem comentários:

Enviar um comentário