segunda-feira, 23 de janeiro de 2012

Kontribuisaun Komunidadi Timoroan Duranti Tornamento Peterborough Internasional Liga, Jogo 7x7


Timor FC iha Peterborough ho ekipamentus 2 (mean no mutin) hanesan kontribuisaun hosi Timoroan balun iha Peterborough hodi partisipa iha tornamento Peterborough Internasional Liga, jogo 7x7


Ekipa football Timor iha Peterborough, Timor FC, partisipa iha tornamento Peterborough Internasional Liga nebe realiza iha Peterborough desde 27 de Novembro 2011, i, sei hotu iha fulan Marsu 2012. Joga 7x7 halibur ekipa 12 (nasaun no klube) nebe ejisti iha sidadi Peterborough, UK.

Joga domingo-domingo, komesa tuku 6 to'o 8 kalan. Kada jogo, ekipa Timor FC tenki selu 16 pounds. Osan hetan hosi kontribuisaun Timoroan balun nebe hela iha sidadi Peterborough.

Duranti ne'e Timoroan balun fo kontribuisaun voluntariamente. Lista hosi Timoroan nebe fo'o kontribuisaun voluntariamente (secara sukarela) duranti turnamento Peterborough Internasional Liga iha tinan 2011 tuir mai ne'e:

Zito Carvalho 36
Severino Carvalho 10
Charles Gomes 5
Pedrinho Carvalho 5
Luis Lopes 5
Antonio Soriano 10
Silva 5
Celso Oliveira 20
Estanislau Ximenes 10
Zito Araujo 10
Bernardino 5
Asau 5
Benfica 5
Antonio Becham 5

Total: 136 Pounds.

Gasta:
Rejistu Timor FC hodi tuir tornamentu: 25
Selu farda foun: 40
Selu joga dala hat: 64

Restu: 7

2012
Komesa tinan foun 2012, tornamento komesa fila fali iha dia 15/01. Kada jogo selu 16 pounds. Kontribuisaun voluntariamente (secara sukarela) tuir mai ne'e:

Zito Carvalho: 16
Celso Oliveira: 6
Severino: 5
Zito Araujo: 5

Total: 32 Pounds
Restu: 7

Osan 32 pounds hodi selu jogo 2 nebe liu ona, dia 15 no 22 de Janeiro.

Obrigado ba maluk sira hotu nia atensaun no kontribuisaun
Sirkula hela informasaun ne'e ba maluk sira seluk.

Celso Oliveira,
Membru komunidade

Sem comentários:

Enviar um comentário