terça-feira, 13 de março de 2012

Representanti Timor Leste iha UK Vizita Timoroan iha Peterborough

Left to right: Ana Rosa Soares, Rita Ribeiro, Jawaid Khan (Cohesion Manager), Dr. Luis Corte-Real, Celso Oliveira, Sister Mary Clare, Zito Carvalho, Fr. Paul, Estanislau Ximenes and Zito Araujo.
Left to right: Sergeant Sharon Nicolson, Dr. Luis Corte-Real, Salavador Silva, Rita Ribeiro and Sister Mary Clare
Left to right: Zito Araujo, Estanislau Ximenes, Ana Rosa Soares and Fr. Paul
Left to right: Zito Carvalho, Demetrio da Silva, Zito Araujo and Estanislau Ximenes

Konsul Timor Leste iha UK, Dr. Luis Corte-Real ho nia Sekretaria, Francisca Rita Ribeiro, halo vizita duranti loron rua ba Timoroan iha sidadi Peterborough, UK, iha loron 9-10 fulan Marsu 2012. Objektivus hosi vizita ne'e atu koalia ho autoridadi lokal konaba Timoroan iha Peterborough no rona difikuldadis no problemas nebe Timoroan hasoru iha sidadi Peterborough, no mos, atu halo preparasaun ba festa Independensia, 20 de Maio de 2012.

Duranti vizita ne'e, iha loron 9/03, Sexta feira, tuku 4.30 lokoraik oras UK, representante Timor iha UK, Dr. Luis Corte-Real hamutuk ho komunidadi Timorense iha Peterborough hasoru ho Autoridadi Lokal hodi fo'o konhesimentu ba Autoridadi Lokal katak Timoroan iha Peterborough la hamrik mesak maibe iha mos konhesimentu hosi governu Timor Leste.

Objektivu iha sorumotu ne'e atu halo servisu hamutuk ho Autoridadi lokal hodi halo preparasaun atu selebra tinan 10 loron Independensia Nasional nebe ofisialmente sei halo iha sidadi Peterborough, loron 20 Maio tinan ida ne'e.

Iha fali Sabadu, 10/03, komesa tuku 4 lokoraik oras UK to'o remata, Assosiasaun Timor iha Peterborough organiza enkontru geral entre Konsul Timor Dr. Luis Corte-Real ho komunidadi Timor Leste iha Peterborough. Iha hasoru malun ne'e, Konsul koalia konaba Governu Timor Leste nia progressu no rona ho atensaun difikuldadis, problemas no isu oi-oin nebe Timoroan hetan iha sidadi Peterborough. Halibur malun ne'e hotu ho han-hemu no rona muzika tradisional Timor Leste nian.


Konsulado Geral de Portugal Kansela Vizita


Representante timor Leste iha Manchester haruka mos convite ba iha Consulado Geral de Portugal iha Londres atu partisipa iha encontro ne, tamba Consulado Timor Leste iha Manchester hamrik iha Consulado Geral de Portugal nia edificio halo servico cooperacao ho portugues, i comunidade Timor Leste iha peterborough pertencia ba area Londres no mos hetan duplo nacionalidade ka Luso Timorense, maibe sira la mai sem razaun ida.

"Fofoun sira dehan atu mai, maibe to'o ikus sira telfone hodi husu desculpa tamba labele atende iha encontro ida ne'e. Tamba nee mak ami husu ba Governo timor atu bele loke
lalais ita nia Embaixada iha Londres. Tamba wainhira Embaixada Timor Leste iha Reino Unido loke ona entaun sei tulun Timoroan barak nebe namkari iha UK", dehan Dr. Luis Corte-Real.


Uma Timor ba Komunidadi Timor iha Peterborough


Iha intervensaun nudar ema katuas no membru Assosiasaun Timor iha Peterborough, Sr. Estanislau Ximenes hato'o "boas vindas" ba Konsul ho nia komitiva. "Ho laran ksolok tebes mak komunidadi Timor simu vizita hosi Konsul Timor iha sidadi Peterborough", dehan Estanislau Ximenes. Iha intervensaun ne'e, Sr. Estanislau Ximenes mos hato'o proposta ba Governu Timor Leste liu hosi Konsul Timor iha UK atu fo'o suporte finanseira ba komunidadi Timoroan iha Peterborough hodi hari Uma Timor ida atu nune bele halibur Timoroan hotu iha Peterborough.

Hatan ba intervensaun ne'e, Dr. Luis Corte-Real husu atu komunidadi Timor iha Peterborough halo proposta diak no kredivel hodi Konsul bele hato'o ba Governu Timor.


Assosiasaun Timor iha Peterborough


Assosiasaun Timor iha Peterborough hanesan assosiasaun nebe halibur Timoroan hotu iha Peterborough. Hamrik desde Fevereiru 2010 hetan suporte hosi Igreja Katolika St. Peter and All Soul's iha Peterborough. Membru nain 5 hanesan fundador maka: Ana Rosa Soares, Zito Araujo, Cristovao da Costa, Estanislau Ximenes no Celso Oliveira. Iha enkontru ba daruak, bolu tan Salvador Silva no Clara Jeronimo hodi servisu iha Relasoen Publikas. To'o oras ne'e Assosiasaun halo ona aktividadis barak, komesa hosi desportivas, expozisaun,grupu koro no seluk-seluk tan. Fim.

Texto: Celso Oliveira

Sem comentários:

Enviar um comentário